ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมนันทนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทางสังคมชุมชนวัดคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา นันทนาการ และด้านสวัสดิการ ณ ศูนย์บริการทางสังคมชุมชนวัดคูเมือง