ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงลึก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศต่อไป