ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้หัวข้อ “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ณ หอประชุมอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(เกาะห้วยนํ้าคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมความสามัคคีความร่วมมือและการปรองดองของชาติและบ้านเมือง เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบ้านเมืองสืบไป

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ จำนวน 63 ราย ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้