ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, นายพนมไพร ปารมี รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วย/ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 5 ศูนย์ รวมจำนวนผู้รับมอบ 130 คน ตามโครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นขับถ่ายเข้าถึงสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมออกกิจกรรมในครั้งนี้