ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมือง
ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายพนมไพร ปารมี รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการออกประเมินนวัตกรรมทันตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายพรนิรันดร์ จัยสิน ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา กรรมการ, นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ, ทพ.ชาญชัย ศาลติพิพัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ และ นางสาวนัยนา อรัมสัจจากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ ออกตรวจเยี่ยมและประเมินนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์, โรงเรียนเทศบาล3 “เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา”, โรงเรียนเทศบาล 4 “โนนสำนักมิตรภาพ” และโรงเรียนเทศบาล 6 (มิ่งเมือง) เพื่อให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่องในการส่งเสริมดูแลทันตสุขภาพให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี ห่างไกลโรค อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอย่างต่อเนื่อง