ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าดอนแก้วห้วยวะ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป