ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนิดา วังขันธ์ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำ ข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566ในครั้งนี้