ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาของเทศบาล และจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้