แผนการใช้จ่ายเงินรวม (เงินอุดหนุนทั่วไป) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2566