ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566”

ทั้งนี้ในงานดังกล่าว เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญ กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละ และส่งเสริมให้อสม. ได้รวมพลัง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

โดยในงาน มีการทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การร่วมร้องเพลงมาร์ช อสม. อ่านสารเนื่องในวันอสม. มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับชุมชน จำนวน 22 ชุมชน ที่ได้ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การแสดงจากตัวแทน อสม. PCU 1-5 เสร็จการจัดงานรับประทานอาหารร่วมกัน จัดขึ้น ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาล ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เกาะห้วยน้ำคำ