ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 นำคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมหยอดทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณวัดและชุมชนศรีสำราญ