ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดและยกระดับการจัดการศึกษา ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และรวบรวมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาใหม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ