ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการพัฒนาต่อยอด ดอกไม้จันทร์จากวัสดุอื่นๆ และทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคมชมรมผู้สูงอายุวัดศรีมิ่งเมือง

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในด้านการฝึกอาชีพ สุขภาพอนามัย การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา นันทนาการ และด้านสวัสดิการ พัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำภูมิปัญญามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม