ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในย่านเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในย่านเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น ณ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะห้วยนํ้าคำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในย่านเขตเมือง รวมทั้งศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และเสนอแผนการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในย่านเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ