รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565