ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อคัดเลือกและเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระ จำนวน 20 ชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จะดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนต่อไป