ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมถอดบทเรียนกรณีอุทกภัย ปี 2565 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและผลการดำเนินงาน ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมและผู้แทนชุมชน ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้