ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการดูแลความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธี

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงปฏิบัติการเข้มข้นในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชน และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และภัยด้านอื่นๆ