Uncategorizedข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง ออกตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ ใบอนุญาตสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 11 แห่ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคม บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ ใบอนุญาตสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 11 แห่ง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ