ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวธนิดา วังขันธ์ รองปลัดเทศบาล และนายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3

ทั้งนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บริการ 8 ชุมชน จำนวนประมาณ 800 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่