กิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางชนิตา พีรบวรเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เพื่อขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดยมี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้