ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลการรับประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง ไปสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน