แสดงความคิดเห็นในการเข้าใช้บริการ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการ
การติดตามความก้าวหน้าของงาน
การใช้เทคโนโลยี ช่วยในการบริการ สะดวก เร็ว ง่าย ประหยัด
บุคลากรมีการบริการด้วย Service Mind
อาคาร สถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ จุดบริการน้ำดื่ม เข้าถึงง่าย สะดวก