รางวัลพระปกเกล้า

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม