ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมประจำเดือน ชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566) รวมทั้งเป็นการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในห้วงเดือนที่ผ่านมา
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน จากทั้ง 47 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้