ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาล (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีความจำเป็นในการใช้รถเข็นและเครื่องช่วยเดินแบบต่างๆ ในการเคลื่อนไหวเพื่อการดำรงชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีพลังสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาววาดน้ำ จันทร์พวง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้