ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าน้อยดงเมือง บ้านน้อยดงเมือง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป