ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายคมสัน เพิ่มบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากร และประชาชน พร้อมทั้งสร้างเสริมศักยภาพ การคิดเชิงกลยุทธ์ เชิงสร้างสรรค์ และเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อตนเองและหน่วยงาน