ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

………….🔷️🔷️…………..
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เกาะห้วยน้ำคำ)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 รวมทั้งเป็นการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในห้วงเดือนที่ผ่านมา
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน จากทั้ง 47 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้