เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ทำการชุมชนหนองเม็ก

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน รณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการขยะต้นทาง ด้วยหลัก 3Rs รวมทั้งเป็นการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนนำร่อง