ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมประจำเดือน ชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 รวมทั้งเป็นการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในห้วงเดือนที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ชุมชนที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานภายใต้ โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ด้วย
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน จากทั้ง 47 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม