ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ ผู้สูงอายุชุมชนโนนเค็ง ณ ศูนย์บริการสังคมทางชุมชนโนนเค็ง

ทั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย สร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ สร้างองค์ความรู้เพิ่มทักษะการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย การออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกวิธี การป้องกันโรค ลดการพึ่งพิง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว แก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนโนนเค็ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม