ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งานบริการเพื่อประชาชน

ชำระค่าขยะ

ร้องเรียนการทุจริต

ขออภัยในความไม่สะดวก
กำลังปรับปรุงระบบ
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวค่ะ

ติดตามสถานะการดำเนินงาน

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

งานบริการส่วนราชการอื่น

งานบริการประชาชน

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ