รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนในย่านเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ