การประเมิน ITA 2567

สำหรับดูไว้ดูเอง

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. ข้อมูลการติดต่อ
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์-ภาพ
 6. เว็บบอด QA
 7. แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี67
 8. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ67 / ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 66 / หน้าหลัก
 10. คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
 11. คู่มือสำหรับให้บริการประชาชน
 12. ข้อมูลสถิติให้บริการ หน้าหลัก
 13. e-service ทำคู่มือการใช้งาน เมทฟอร์มขึ้นมา
 14. รายการจัดซื้อจัดจ้างปี67 / หน้าหลัก
 15. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าหลัก
 17. รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 66 / หน้าหลัก
 18. แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาบุคคลากร และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  / หน้าหลัก
 19. รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล / รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี     หน้ารวม
 20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 21. การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 67
 22. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     หน้าหลัก
 23. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต /  หน้าหลัก

 24. ข้อมูลเชิงสถิติ
 25. รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567  / หน้าหลัก
 26. ประกาศไม่รับของขวัญ หน้าหลัก
 27. การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ     หน้าหลัก
 28. รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ   /  หน้าหลัก
 29. รายงานการรับทรัพย์สิน  /  หน้าหลัก
 30. การประเมินความเสี่ยงในการทุจริต / หน้าหลัก
 31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในความทุจริต  /  หน้าหลัก
 32. แผนป้องกันการทุจริต    /     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม พ.ศ. 2567      /  หน้ารวม
 33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี หน้าหลัก
 34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและการโปร่งใส หน้าหลัก
 35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส  หน้าหลัก