การประเมิน ITA 2566

2.ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร/ตำแหน่ง ผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลติดต่อ
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
8.Q&A
9.Social Network
10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.แผนดำเนินงานประจำปี
12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18.E-Service
19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

24.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
31.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
32.การสร้างวัฒนธรรม
33.รายงานผลตามนโยบาย

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน