หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 
 

ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศมาตรฐานทั่วไป/ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร/การบรรจุและแต่งตั้ง

-สายงานผู้ปฏิบัติ

– สายงานผู้บริหาร

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเลื่อนเงินเดือน

 
 
 

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สายทั่วไป

 สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับ

 
 

การพัฒนาบุคลากร

 
 

วินัย การรักษาวินัย การออกจากราชการ

วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

การอุทธรณ์

การออกจากราชการ

การสร้างขวัญกำลังใจ

 
 

ประกาศมาตรฐานทั่วไป/ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง

 
 

ประกาศมาตรฐานทั่วไป/ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

 
 

การบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ