ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

SISAKET TOWN MUNICIPALITY

นายกเทศมนตรี​

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ไม่พบเรื่อง

การเลือกกรรมการ ชุมชนท่าเรือ ในวันอาทิตย์ที่ …
การเลือกกรรมการชุมชน พ.ศ.2566 การเลือกกรรมการ …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีสุมังค์ 2 (ชุมชนวัดหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรักสงบ (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองคู ๘ (ชุมชนหนองคู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยทุ่งนาดี ๘ (ชุมชนทุ่งนาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีสุมังค์ ๑๖ (ชุมชนศรีมงคล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองคู ๘ ๋(ชุมชนหนองคู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยทุ่งศรีนาดี ๘ (ชุมชนทุ่งนาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีสุมังค์ ๑๖ (ชุมชนศรีมงคล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุมังค์ ๒ (ชุมชนวัดหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรักสงบ (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน ๕ รายการ เพื่อซ่อมรถตักหน้า ทะเบียน ตค ๓๙๐๓ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๕-๕๘-๐๐๐๖ รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๐๖๔๒ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีสุมังค์ ๑๐ (ชุมชนผดุงธรรม) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จ) ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน จํานวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทําเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จ)ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสําหรับ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เทศบาลเมืองศรีสะเกษอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 5 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าอ้อมสําเร็จรูปแบบเทปกาวตามโครงการดูแลบุคคลที่มีปัญหากลั้นขับ ถ่ายฯ จํานวน ๒ รายการ ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
รายงานการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางของพัสดุจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) …
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง